Tiếng Việt   English
Chúng tôi có chương trình tập huấn kỹ năng an toàn về cả thể chất và tinh thần cho mọi người ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh. Các chương trình được thiết kế riêng biệt phù hợp với lứa tuổi, trực tiếp cho người cần được học kỹ năng và cả những người chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
 
Vui lòng liên hệ: safety@kidpower.org.vn để được cung cấp thông tin phù hợp với yêu cầu đào tạo cụ thể của bạn.

 
Email (*)
Sign up for free, safety tips & tools!
 
 Thư viện Video
» Why Kidpower?